����������-������������-����������������-����-������������

کودکان نافرمان را با این روشها مدیریت کنیم

اختلال نافرماني از جمله اختلالاتي است که با الگوي پايدار منفي کاري، نافرماني، لجبازي، خصومت و سرکشي در برابر اوليا قدرت فراتر از رفتارهاي يک کودک طبيعي توصيف شده است