����������-����������-������-���

باکتری ها هم گذر زمان را متوجه می‌شوند

درک ریتم شبانه روزی و گذر زمان در بسیاری از بخش های طبیعت رایج است. حالا تحقیقی جدید از درک این فرایند توسط باکتری ها میگوید.

"اختصاصی علم و فناوری"

ارسال سیگنال های مهاری خاص به مغز/ زیرمجموعه ای از نورون های شبکیه چشم با مغز ارتباط ‏برقرار می کنند

در چشم، سیگنالی بوجود می آید که بطور فعال، مانع از تنظیم مجدد ریتم شبانه روزی در هنگام ‏تغییرات نور محیط می گردد