آب-پنهان

مجموعه شفاف نامه آبی؛

آب پنهان و رد پای آبی پیش چشم افکار عمومی

با نگاه هوشمندانه به این مقوله مهم و رشد فرهنگی و آگاهی عمومی و واردات برخی محصولات پر آب می توان این حجم عظیم آب مجازی نهفته در چرخه تولید انواع محصولات را بشدت کاهش داد. در جدول زیر میزان آب پنهان مصرف شده برای تولید برخی کالاها و محصولات کشاورزی آورده شده است امید است با نگاه خردمندانه، عالمانه و حقیقی به نعمت های خداوند، قدر آنها را بدانیم و در مصرف آنها نهایت دقت و شکر گزاری را به کار بندیم.