آفات-گیاهی::خبرگزاری علم و فناوری
آفات-گیاهی

یک متخصص گیاهپزشکی مطرح کرد

گیاهان گنجینه ژنهای مقاومت به آفات

یک متخصص گیاهپزشکی با اشاره به سازگار شدن گیاهان با انواع تنش ها در طول روند تکاملی خود، بر لزوم شناسایی دقیق ژنوم آنها تاکید کرد.

یک کارشناس ارشد گیاهپزشکی عنوان کرد

مزیت چشمگیر کاربرد فرآورده های طبیعی در دفع آفات گیاهی

یک کارشناس ارشد گیاهپزشکی با اشاره به اهمیت تولید محصولات کشاورزی ارگانیک و سلامتی بخش در کشور، کاربرد مواد طبیعی و غیر سنتیتیک را راهکاری موثر، پایدار و کم هزینه برای این منظور دانست.