آموزش-و-پرورش-استان-اصفهان

گزارش علم و فناوری از یک مشکل سراسری؛

کمبود نیرو در آموزش و پرورش بیداد می کند/احیای دانش سراهای تربیت معلم ضرورتی اجتناب ناپذیر

مشکل کمبود معلم باید به صورت ریشه ای و اساسی حل شود که برای این کار باید دوباره مراکز و دانش سراهای تربیت معلم عشایر و روستایی را احیا کنیم.

نمایشگاه هفته پژوهش و همایش تقدیر آذرماه در اصفهان برگزار می شود؛

آموزش و پرورش استان اصفهان امسال هم در نمایشگاه استانی هفته پژوهش حضوری پررنگ دارد

رویکرد پژوهشی و اهمیت به آن در سیاست گذاری و برنامه ریزی علاوه بر تاثیرگذاری در رشد حوزه پژوهش؛ از شاخص های مهم برتری آموزش و پرورش استان اصفهان برای سه سال متوالی در کشور است.