اداره-کل-آموزش-و-پرورش-استان-گلستان::خبرگزاری علم و فناوری
اداره-کل-آموزش-و-پرورش-استان-گلستان

گزارش علم و فناوری از یک مشکل سراسری؛

کمبود نیرو در آموزش و پرورش بیداد می کند/احیای دانش سراهای تربیت معلم ضرورتی اجتناب ناپذیر

مشکل کمبود معلم باید به صورت ریشه ای و اساسی حل شود که برای این کار باید دوباره مراکز و دانش سراهای تربیت معلم عشایر و روستایی را احیا کنیم.

پیش دانشگاهی به تاریخ پیوست / راه اندازی انجمن های علمی و دبیرخانه کارآفرینی اولویت آموزش و پرورش

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به حذف پیش دانشگاهی گفت: مهرماه امسال برای اولین بار در استان گلستان پایه دوازدهم استقرار می باید .