اندازه-گیری-پروتون::خبرگزاری علم و فناوری
اندازه-گیری-پروتون

پروتون به طور دقیق اندازه گیری شد

محققان دانشگاه یورک در تحقیقی جدید پروتون را به طور دقیق اندازه گرفتند. اندازه جدید ۵ درصد از مقدار پایین پیشین کمتر بود.