انقلاب-نهادی::خبرگزاری علم و فناوری
انقلاب-نهادی

الزامات جهش تولید؛

انقلاب نهادی، یکی از الزامات جهش تولید است

علی حسین صمدی، بخش اقتصاد دانشگاه شیراز گفت:جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق (در زمینه تولید علم، اندیشه و تولید کالاها و خدمات) یا در یک کلام، انقلاب نهادی است.

الزامات جهش تولید؛

جهش تولید نیازمند یک انقلاب نهادی در اقتصاد ایران پسا-کرونا

دکترعلی حسین صمدی، دانشیار دانشگاه شیراز گفت: جهش تولید، نیازمند تغییرات نهادی گسترده (اقتصادی-حقوقی، سیاسی، و اجتماعی-فرهنگی) و عمیق در زمینه تولید علم، اندیشه و تولید کالاها و خدمات است.