اهداى-پارچه-ماسك-به-مردم-علامرودشت-توسط-گروه-جهادى-آتش-به-اختيار

اهداى پارچه ماسك به مردم علامرودشت توسط گروه جهادى آتش به اختيار

داود محمدى مسوول گروه جهادى آتش به اختيار لامرد و مهر گفت: اهداى پارچه جهت ساخت ٥ هزار عدد ماسك توسط گروه جهادى آتش به اختيار لامرد و مهر به مردم علامرودشت ارسال شد.