بانوی-کارآفرین-شیرازی::خبرگزاری علم و فناوری
بانوی-کارآفرین-شیرازی

بانوی کارآفرین در گفتگو با علم و فناوری:

مشکلات راه تولید فراوان است

حسن پور گفت: هیچ حمایتی از سوی مسئولین تاکنون در هیچ حوزه ای نشده ایم.

بانوی کارآفرین در گفتگو با علم و فناوری:

با دست خالی شروع کردیم/ در دانشگاه چیزی عملی یاد ما ندادند

بانوی کارآفرین شیرازی که توانسته با همراهی دوست خود یک کارگاه صنایع دستی و تولیدات چوبی دایر کند که همگی کارکنان آن نیز بانو هستند.