بانوی-کارآفرین

بانوی کارآفرین در گفتگو با علم و فناوری:

با دست خالی شروع کردیم/ در دانشگاه چیزی عملی یاد ما ندادند

بانوی کارآفرین شیرازی که توانسته با همراهی دوست خود یک کارگاه صنایع دستی و تولیدات چوبی دایر کند که همگی کارکنان آن نیز بانو هستند.

بانوی کارآفرین در گفتگو با علم و فناوری:

با وجود مشکلات بسیار به کارم ایمان داشتم/ مردم از کارآفرینان حمایت کنند

گفتگو با بانوی کارآفرینی که توانسته در رشته ای غیر از تخصص خود به موفقیت دست یابد و از تلاش ها و زحماتش برایمان می گوید.

بانوی کارآفرین در جدال با بیکاری؛

ایجاد اشتغال برای ۷ نفر در کارگاهی کوچک

حسنیه آراسته، با تکیه بر توان خود یک کارگاه خیاطی ایجاد و برای ۷ نفر شغل ایجاد کرده است. کارگاهی که در آن هر دوختی که بر پارچه زده می شود امید را هم به دل فعالان کارگاه می دوزد.