بیماری-های-متابولیک

دانشمندان خبر دادند

درمان بیماری های متابولیک به کمک ویرایش ژنوم

ترمیم DNA به وسیله روش های ویرایش ژن ممکن است راه پیش روی بشر برای درمان بیماری های متابولیک در آینده باشد.