تحریم-نفتی

علم و فناوری گزارش می دهد؛

سیر تا پیاز "طرح گشایش اقتصادی" دولت / فروش ریالی اوراق نفت به مردم چه چالش هایی را برای کشور به دنبال خواهد داشت ؟

بنابر خبرهای رسیده قرار است دولت با اجرای طرحی با عنوان "گشایش اقتصادی" ، با هدف کاهش نقدینگی و جبران کسری بودجه خود ، اقدامات اساسی انجام دهد که این طرح البته باتوجه به زوایای پنهانی که دارد با واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس روبه رو شده است .