ترمیم-قلب::خبرگزاری علم و فناوری
ترمیم-قلب

توسط محققان؛

کشف سلولی که به ترمیم قلب کمک می‌کند

محققان موفق به شناسایی سلولی شدند که به ترمیم بافت صدمه دیده قلب کمک می‌کند.