جدّی-بگیر-امّا-نترس-::خبرگزاری علم و فناوری
جدّی-بگیر-امّا-نترس-

یادداشت تولیدی؛

جدّی بگیر امّا نترس!

یکی از اشکالات اساسی ما آدمها اینه که؛ یا شور شوریم یا بی¬نمک بی¬نمک! مثلاً یه عدّه، اصلاً کرونا رو جدّی نمی-گیرند و میرن سفر، یه عدّه هم چنان می¬ترسند که زنگ می¬زنند به دوست و آشنا، با گریه می¬گویند؛ وای همه¬مون می-میریم! پس؛ هر دو، غلطه! جدّی بگیر، امّا نترس، زیرا؛ ترس از کرونا، از خودش کشنده¬تره!