جنسیت

آیا مردان بیشتر به بیماری کووید ۱۹ دچار می‌شوند؟

آمارها نشان میدهد مردان به نسبت اندکی بیشتر از زنان به کووید ۱ ۹مبتلا شده اند. چه مباحث علمی در این خصوص وجود دارد. یك دلیل بیولوژیك احتمالی این روند این است كه مردان در ایجاد پاسخ ایمنی به اندازه زنان کارآمد نیستند. این بدان معنی است كه بعد از آلوده شدن به ویروس بیماری شدیدتری را تجربه خواهند کرد. البته این در حد یک حدس‌ و‌ گمان است.

کشف موجودی که می‌تواند جنسیت خود را تغییر دهد

محققان دریافتند که درختان افرای راه‌راه (Acer pensylvanicum) این توانایی را دارند که از سالی به سال دیگر جنسیت خود را تغییر دهند؛ نرها ماده می‌شوند و ماده‌ها نر. یک درخت افرای راه‌راه می تواند یک سال نر باشد و سال دیگر ماده. همچنین آنها دریافتند که میزان مرگ در میان درختان ماده بیشتر است.