جوان-ایرانی

نوجوانان دیروز، جوانان توانمند امروز؛

ساخت خودرو تاکتیکی نظامی در پایگاه علمی بسیج لامرد

جوانان توانمند لامردی در کانون بسیج جوانان این شهر توانسته اند نیسان معمولی را به یک خودروی تاکتیکی، نظامی تبدیل کنند، در این گزارش با سرنوشت این گروه بیش از پیش آشنا خواهیم شد.