دکتر-محسنی

از فعالیت در حوزه درمان ناباروری تا تولید کارخانه‌ای سلول‌های خورشیدی

جهاددانشگاهی ‌آذربایجان شرقی با ترسیم اهداف بلند مدت برای خود فعالیت های خود را از درمان ناباروری آغاز کرده و در ادامه با تولید کارخانه ای سلول های خورشیدی در این زمینه نیز قدم گذاشته است.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی خبرداد

تسهیلات بانکی بدون بهره برای ذخیره سازی خون بند ناف نوزادان

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی از اعطای تسهیلات بانکی بدون بهره و تقسیط هزینه ذخیره سازی و نگهداری خون بند ناف نوزادان خبر داد.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی خبرداد

تسهیلات بانکی بدون بهره برای ذخیره سازی خون بند ناف نوزادان

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی از اعطای تسهیلات بانکی بدون بهره و تقسیط هزینه ذخیره سازی و نگهداری خون بند ناف نوزادان خبر داد.