راه-شیری

رفتار خشونت‌آمیز ستاره‌ها

جریان گسترده ای از ستاره های جاری شواهدی از تاریخ خشونت آمیز راه شیری است.

محققان ناسا دست یافتند

تنها ۳ میلیون سال نوری تا کهکشانی جدید/کشف اتفاقی کهکشانی جدید در نزدیکی کهکشان راه شیری توسط تلسکوپ هابل

اخیراْ تیم بین‌المللی منجمان به منظور بررسی ستاره‌های کهکشان کوچک NGC ۶۷۵۲ از تلسکوپ هابل استفاده کرده‌اند. هدف مطالعات آن‌ها استفاده از این ستاره‌ها به منظور تعیین سن خوشه‌ی ستاره‌ی کروی بوده است، اما در طی این فرایند به کشف غیرمنتظره‌ای دست یافتند.