سازمان-بسیج-علمی-و-فناوری-تهران-بزرگ::خبرگزاری علم و فناوری
سازمان-بسیج-علمی-و-فناوری-تهران-بزرگ

مسئول علمی و پژوهشی منطقه ۱۵ تهران خبر داد؛

آغاز شناسایی و استعداد یابی نخبگان درمنطقه ۱۵ تهران

با راه اندازی مرکز رشد و خلاقیت در ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر ، بستر مناسب در جهت در جذب افراد مستعدو توانمند علمی مهیا شد.

افتتاح مرکز رشد منطقه ۱۵

مرکز رشد و خلاقیت منطقه ۱۵ تهران در ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر با حضور فرماندهی ناحیه و معاون علمی پژوهشی سپاه تهران بزرگ افتتاح شد.