سبزشدن-اقیانوس-ها

در نتیجه پدیده گرمایش جهانی؛

یک محقق MIT: تا سال ۲۱۰۰ اقیانوس‌ها سبزرنگ خواهند شد

بنابر این تحقیق جدید رانش‌های عظیم در جمعیت پلانکتون‌ها دلیل این تغییر رنگ احتمال اقیانوس‌ها خواهد بود. این تغییر رنگ در حال حاضر نیز در حال وقوع است، اما نمی‌توان آن را به چشم غیرمسلح مورد مشاهده قرار داد، البته شکی در آن نیست که این پدیده یکی از پیامد‌های ناگوار تغییرات آب و هوایی است.