سنگ::خبرگزاری علم و فناوری
سنگ

با تلاش کارگزار فن بازار منطقه‌ای استان اصفهان؛

دستیابی به فناوری ساخت دستگاه اسکنر سنگ اسلب تا امضای قرار داد ساخت نمونه صنعتی

دستیابی به فناوری ساخت دستگاه اسکنر سنگ اسلب بر پایه پردازش تصویر برای اولین بار در کشور محقق شد همچنین قرارداد ساخت نمونه صنعتی آن نیز در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری امضا شده است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت؛

شش کنسرسیوم صادراتی دستاورد خوشه سنگ است

اصغر مصائب معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، با حضور در فستیوال نوآوری صنعت سنگ در اصفهان، با اشاره به پیاده سازی مدل توسعه ای کسب و کار خوشه سنگ و تاکید بر ظرفیت نمایشگاه دائمی آن در استان اصفهان افزود: شش کنسرسیوم صادراتی در حوزه سنگ دستاورد خوشه سنگ است.