شالیزارهای-شمال-کشور::خبرگزاری علم و فناوری
شالیزارهای-شمال-کشور

یک پژوهشگر کشاورزی عنوان کرد

امکان توسعه بیشتر کشت کلزا در شالیزارهای شمال کشور

یک پژوهشگر کشاورزی با اشاره به اهمیت توسعه کلزا در کاهش واردات دانه های روغنی، امکان کشت در شرایط متفاوت اقلیمی را از مهمترین مزایای این گیاه ذکر کرد.