شرایط-آب-و-هوایی-بد::خبرگزاری علم و فناوری
شرایط-آب-و-هوایی-بد

کاربردی جدید برای هوش مصنوعی؛

استفاده از هوش مصنوعی به منظور پیش‌بینی بهتر شرایط آب و هوایی بد

محققان الگوریتم هوش مصنوعی را به منظور تشخیص تشکیل ابرهایی خلق می‌کنند که منجر به طوفان می‌شود.