عجبشیر

سرپر ست جدید اداره آموزش و پرورش عجبشیر منصوب شد

سرپرست جدید اداره آموزش و پرورش عجبشیر منصوب شد و از زحمات سرپرست های قبلی قدردانی شد.