معده

کشفی جدید با تحقیقی جدید؛

هورمون گرسنگی حافظه را تقویت می‌کند

تحقیقات عصب‌شناسی نقش جدید هورمون گرسنگی یعنی گرلین را کشف کرد.