معدوم‌سازی-بیش-از-۱۰۰-کیلوگرم-گوشت-فاسد-و-غیربهداشتی-در-جهرم