ممنوع-است

عرضه دارو و مکمل ها توسط عطاری و باشگاه های ورزشی ممنوع است

رئيس اداره نظارت و ارزيابي فراورده هاي طبيعي، سنتي و مكمل نسبت به خريد دارو و مكمل از عطاري ها و باشگاه هاي ورزشي هشدار داد.