میکروسکوپ-پراکندگی-دینامیکی

محققان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان:

اختراع سه میکروسکوپ نوری پیچیده/ امیدوار به همت مسئولین

گروهی از محققان دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان موفق به ساخت سه نوع میکروسکوپ نوری پیچیده شدند که علاوه بر ارز آوری فوق العاده برای کشور، ایران را جزو معدود کشور های صاحب این تکنولوژی کرد