ناحیه-مقاومت

شما انتخاب کنید

داستان این روزهای ایران در خلیج فارس مصداق همان صحبت سید حسن نصرالله است که در سخنرانی اخیرش گفت که مقاومت، فرهنگ زندگی است در مقابل مرگ. شما انتخاب کنید: سازش یا مقاومت؟ مرگ یا زندگی را؟

فرمانده ناحیه شهرستان فاروج

تحقق اقتصاد مقاومتی در فاروج نیازمند برند سازی محصولات شهرستان است

پایگاه علمی و افتتاح آن نتیجه نیاز سنجی هایی است که در شهرستان انجام شده و امروز و به استناد همین نیاز سنجی ها اولین پایگاه علمی در شهرستان فاروج در مسجد امیر المومنین افتتاح شد و همین نیاز های اجتماعی و اقتصادی و شغلی مردم می تواند با کمک مسئولین و مدیران دولتی و پایگاه علمی رفع بشود.