هیئت-اندیشه-ورز

هیئت اندیشه ورز حقوق بین الملل پایگاه بسیج علمی شهرستان مبارکه؛

بررسی وضعیت حقوق بشر در سرزمین های اشغالی با توجه به اعلامیه جهانی

از جمله حقوق بشر حق حیات-حق تعیین سرنوشت- حق مالکیت است اما متأسفانه در جهان امروز بحث حقوق بشرملعبه دست قدرت های بزرگ قرار گرفته است، آشکارا این که رژیم غاصب صهیونیستی از آغاز پیدایش نامشروع خود هیچگاه براساس قوانین و مقررات بین المللی عمل نکرده است.

دبیر هیئت اندیشه ورز بسیج علمی فارس در گفتگو با علم و فناوری مطرح کرد:

برگزاری برنامه های سال ۹۸ برمحور هم افزایی

نشست هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان فارس برمبنای هم افزایی در برنامه سال جاری برگزار شد.