هیدروژن-میونیک::خبرگزاری علم و فناوری
هیدروژن-میونیک

پروتون به طور دقیق اندازه گیری شد

محققان دانشگاه یورک در تحقیقی جدید پروتون را به طور دقیق اندازه گرفتند. اندازه جدید ۵ درصد از مقدار پایین پیشین کمتر بود.