پروفسور-اسحاقی

توسط نخبه ریاضی جهان مطرح شد:

آشنایی با نظریه ی بازی ها و کاربردهای آن

در نظریه ی بازی ها استراتژی های برتر و بهینه را باید انتخاب نماییم از این رو در بسیاری از حوزه های اقتصادی،سیاسی و حتی اجتماعی کاربرد فراوان دارد