پژوهش-ایلام

رئیس دانشگاه آزاد واحد ایلام؛

پژوهش ها در کشور مسئله محور نیستند

محمد میرزایی حیدری ضمن برشمردن مشکلات و فرصت های دانشگاه آزاد،حرکت به سمت پژوهش های مسئله محور را یکی از چالش های دانشگاه های کشور عنوان کرد..

معاون پژوهشی دانشگاه ایلام؛

رقابتی نبودن اقتصاد مهمترین دلیل کاربردی نشدن پژوهش در کشور است

حسین مهدی زاده معاون پژوهشی دانشگاه ایلام ضمن بازخوانی ویژگی های یک پژوهش کامل و جامع،به نقد و ارزیابی مسئله پژوهش در کشور پرداخت.

در جلسه خانه نخبگان بسیج علمی ایلام مطرح شد؛

پژوهش ها در مراکز علمی ما هدفمند نیست

بررسی وضعیت پژوهش در استان،تهیه سند چشم انداز یک ساله خانه نخبگان و نیز استفاده از ظرفیت های بالقوه استان برای پیشرفت موضوعاتی بود که در جلسه شورای پژوهشی خانه نخبگان مورد بررسی گرفت.