پژوهش-کاربردی

معاون پژوهشی دانشگاه ایلام؛

رقابتی نبودن اقتصاد مهمترین دلیل کاربردی نشدن پژوهش در کشور است

حسین مهدی زاده معاون پژوهشی دانشگاه ایلام ضمن بازخوانی ویژگی های یک پژوهش کامل و جامع،به نقد و ارزیابی مسئله پژوهش در کشور پرداخت.