پیامدها-و-عواقب-تک-فرزندی

تک فرزندی؛ عواقب و پیامد ها

پایین آمدن نرخ رشد جمعیت کشور ، تغییر نگرش خانواده ها به مسئله فرزندآوری و دغدغه های اقتصادی و اجتماعی زوجین از جمله مواردی است که مسئله ی "تک فرزندی"را ترویج داده است