چهارمین-جشنواره

چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

برگزیدگان نهایی جشنواره از اعتبار ویژه‌ی بنیاد نیکوکاری جمیلی به منظور تجاری سازی محصول و ایجاد شرکت نوپا بهره مند می شوند.