کارگاه-صنایع-دستی-چوبی::خبرگزاری علم و فناوری
کارگاه-صنایع-دستی-چوبی

بانوی کارآفرین در گفتگو با علم و فناوری:

با دست خالی شروع کردیم/ در دانشگاه چیزی عملی یاد ما ندادند

بانوی کارآفرین شیرازی که توانسته با همراهی دوست خود یک کارگاه صنایع دستی و تولیدات چوبی دایر کند که همگی کارکنان آن نیز بانو هستند.