کنفرانس-ملی-مهندسی-برق

۱۸ اریبهشت ماه:

بیست وششمین کنفرانس ملی مهندسی برق برگزاری می‌شود

دبیر اجرایی کنفرانس ملی مهندسی برق ایران گفت: بیست و ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق ۱۸ اردیبهشت ما هسال آینده در دانشگاه صنعتی مشهد برگزار می‌شود.