کودکان-را-نیز-دغدغه-مند-کرد

قرص خوراکی فضای مجازی کودکان را نیز دغدغه مند کرد

ماجرای وجود قرص داخل کیک ها و خوراکی ها درست یا نادرست بودن آن خانواده ها و حتی کودکان نگران کرده است. عکس هایی که در فضای مجازی در خصوص وجود قرص های مشکوک منتشر شده است بیشتر خانواده ها را و به خصوص آنانی که فرزند کودک و نوجوان دارند را نگران کرده است حتی این نگرانی و ترس از طریق خانواده ها به کودکان و نوجوانان نیز وارد شده است.