��������������-��������-����-��������-����������-��������-����-����������

موفقیتی دیگر در عرصه پزشکی کشور در شیراز

پدر پیوند کبد ایران از انجام عمل پیوند ریه در شیراز به صورت موفقیت آمیز خبر داد .