������������-����������-������-��-������-������������-����������

به بهانه روز عصای سفید؛ گفت و گوی علم و فناوری با رتبه برتر کنکور که نابینای مطلق است

هیچگاه احساس ضعف و عقب ماندگی نکردم

هانیه همایونی ۱۸ ساله نابینای مطلق و رتبه ۷۱۷ کنکور سراسری گفت: نابینا بود‌‌‌م اما از د‌‌‌یگر همکلاسی هایم عقب تر نبود‌‌‌م. خود‌‌‌م را باور د‌‌‌اشتم و خیلی فرقی نمی کرد‌‌‌ می بینم یا نه.