������������

با توجه به گفته های زمین شناسان

علت فوران اتشفشانی شگفت انگیز سال ۲۰۱۸ هاوایی چیست؟

آتشفشان Kilauea، گازهای خطرناکی را در جزیره ای بزرگ در هاوایی منتشر می کند و بیش از ۱۷۰۰ نفر را مجبور به تخلیه خانه های خود کرده است.