������������

با روشی منحصر بفرد:

کشت گیاهان و درختان با کمترین میزان آبیاری تجربه کنید!

جوان بوشهری، با ارائه محصولی بنام آناوان در پی احیای کشت گیاهان و درختان با استفاده از کمترین میزان آبیاری در طول سال است که با وجود این محصول دیگر نیازی به آبیاری مداوم محصولات کشاورزی نیست.