����������-����������-����-��������

صدای کم خودروهای برقی و ایمنی افراد کم بینا

وسایل نقلیه برقی در جاده ها آرام هستند زیرا از باتری و موتورهای الکتریکی تغذیه می کنند و به سادگی فاقد موتور احتراق سنتی هستند. با این حال، این سکوت برای تردد و ایمنی جاده سالم تلقی نمی شود.