����������-����������

ارتباط میان تب‌خال و بیماری‌های تخریب کننده سلول‌های عصبی

ویروس هرپس سیمپلکس می‌تواند برای افرادی که دارای نقص ایمنی هستند کشنده باشد اما آسیبی به افراد سالم نزند.

ارتباط بین تخریب عصبی و عفونت های ویروس تبخال

محققان نشان دادند که یک رابطه علی جدید بین بیماریهای عصبی مانند آلزایمر و عفونت با ویروس تبخال وجود دارد.

ارتباط ویروس تبخال با بیماری آلزایمر

در مطالعه دانشگاه تافتز، با استفاده از یک مدل مغز زیست سنجی سه بعدی، نشان داده شده است که چگونه یک ویروس تبخال می تواند تعدادی از ویژگی های آلزایمر را از جمله التهاب های عصبی و پلاک های آمیلوئید القا کند.