����������-��������-����������-����-��������-������������

نقاب ترسناک فضای مجازی بر چهره دانش آموزان

استفاده آزادانه و بی حد و حصر دانش آموزان از فضای سایبری، جامعه هدف نظام آموزشی را دچار اعتیاد اینترنتی کرده است.