����������-������

موفقیتی دیگر در عرصه پزشکی کشور در شیراز

پدر پیوند کبد ایران از انجام عمل پیوند ریه در شیراز به صورت موفقیت آمیز خبر داد .

موسسه وابسته به دانشگاه نیویورک؛

نخستین پیوند ریه( لانگون NYU )در جهان با موفقیت انجام شد

مدت کوتاهی پس از دریافت مجوز نهایی نظارتی برای راه اندازی یک برنامه پیوند ریه جدید، جراحان بهداشت لانگون NYUبا موفقیت اولین روش این موسسه، دادن دو ریه جدید و عمر دوباره؛ به یک زن بروکلینی با شکل پیچیده فیبروز ریوی را انجام دادند.