��������-����������������-��������

وقتی کارآفرینی تمام زندگی‌ات می‌شود؛ از فقر و نداری تا کارگاهی با ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم

می‌شود زن بود، مادر بود، همسر بود و در عین حضوری موفق در جامعه در قامت یک بانوی کارآفرین داشت.