NOAA

بر طبق یک گزارش؛

ناسا ۲۰۱۸ را بعنوان داغترین سال تاریخ بشر تایید کرد

داغترین ۵ سال در تاریخ: ۲۰۱۶، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، و ۲۰۱۴/ NOAA و ناسا ۲۰۱۸ را بعنوان چهارمین سال داغترین سال تایید کرده اند

سازمان ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) گزارش کرد؛

غلظت بی سابقه دی اکسید کربن (CO۲) جو طی ۸۰۰ هزار سال گذشته

سازمان ملی اقیانوسی و جوی (NOAA)، بر مبنای اطلاعات ۵۲۴ دانشمند که در ۶۵ کشور کار می کنند، گزارش کرد که غلظت دی اکسیدکربن (CO۲) در جو زمین به ۴۰۵ قسمت در میلیون (ppm) در سال گذشته (۲۰۱۷) رسیده است، سطحی که در ۸۰۰ هزار سال گذشته دیده نشده است.